اطلاعیه ها
1399/02/20

اطلاعیه شماره 224 - اعلام نیاز محصولات محافظتی واحدهای تولیدی برای پرسنل فعال در این واحد هابا توجه به تأمین نیاز واحدهای تولیدی به اقلام محافظتی (مثل، ماسک،دستکش، مواد ضدعفونی کننده، گان، لباس کاورال و ...) برای پرسنل فعال در این شرکت ها و کارخانه ها و درخواست مجدد تولیدکنندگان، خواهشمند است میزان نیاز به هریک از اقلام فوق الذکر در قالب جدول پیوست، تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه به دبیرخانه انجمن ارسال نمائید.