اخبار عمومی
1399/02/14

تمدید مهلت ارسال مشکلات در ارتباط با اداره کلاطلاعیه شماره 222 -فراخوان جمع آوری مشکلات تولیدکنندگان در ارتباط با اداره کل

تمدید شد

با توجه به درخواست مکرر اعضاء محترم، بدینوسیله به اطلاع می رساند مهلت ارسال مشکلات و موانع مربوط به تولید در حوزه کرونا و غیر کرونا (به صورت مصداقی) در ارتباط با اداره کل تجهیزات پزشکی، تا پایان روز سه شنبه مورخ 16 اردیبهشت ماه تمدید شد.
خواهشمند است موارد به صورت مکتوب به دبیرخانه انجمن ارسال شود تا در جلسات فیمابین انجمن و اداره کل، پیگیری شوند.