اطلاعیه ها
1399/02/13

اطلاعیه شماره 223 -فراخوان جمع آوری مشکلات تولیدکنندگان در ارتباط با سازمان ملی استاندارد 

بدینوسیله از تولیدکنندگان محترم درخواست می گردد، مشکلات و موانع مربوط به تولید در ارتباط با سازمان ملی استاندارد را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 15 اردیبهشت ماه به صورت مکتوب به دبیرخانه انجمن اعلام نمایند تا در جلسات فیمابین انجمن و سازمان ملی استاندارد، پیگیری شوند.