اطلاعیه ها
1398/12/14

اطلاعیه شماره 212 - جلسه اضطراری تولیدکنندگان البسه، ماسک و البسه ایزولهاطلاعیه شماره 212 - جلسه اضطراری تولیدکنندگان البسه، ماسک و البسه ایزوله
 بدینوسیله از کلیه تولیدکنندگان البسه، ماسک و البسه ایزوله دعوت می گردد، در جلسه اضطراری روز شنبه مورخ 17 اسفند که با حضور مقامات و مسئولین اداره کل تجهیزات پزشکی و وزارت صمت  از ساعت 9 صبح در دبیرخانه انجمن برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
حضور کلیه تولید کنندگان با توجه به وضعیت بحرانی کشور و لزوم هم اندیشی با مسئولین در خصوص مشکلات موجود  اکیداً توصیه می گردد.