اطلاعیه ها
1398/12/11

اطلاعیه شماره 211 - فراخوان کاندیداتوری بازرساطلاعیه شماره 211-فراخوان کاندیداتوری بازرس

بدینوسیله از عموم علاقه مندان به کاندیداتوری در انتخابات بازرس انجمن (اصلی و علی البدل) دعوت می شود، فرم پیوست را تکمیل و به همراه ضمائم حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/01/18به دبیرخانه انجمن تحویل نمایند.
ضمناً شرایط کاندیداهای بازرس طبق ماده ۳۲ اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۳- متدین به یكی از ادیان رسمی كشور؛
۴- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی؛
۵- نداشتن هرگونه سوء پیشینه كیفری؛
۶- داشتن حسن شهرت؛
۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
۸- حداقل ۳۰ سال تمام سن؛
۹- حداقل تحصیلات لیسانس با ۵ سال تجربه کاری مرتبط با تولید و یا دیپلم با حداقل ۱۵ سال تجربه کاری مرتبط با تولید؛
۱۰- حداقل دو سال سابقه عضویت دائم انجمن منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت؛
۱۱- عدم عضویت ( اصلی یا علی البدل ) خود یا احدی از هیئت مدیره یا مدیرعاملِ شرکتِ متبوع در هیئت مدیره و یا در سمت بازرس (اصلی یا علی البدل) در سایر انجمن ها و تشکلهایی که موضوع فعالیت آن ها در رقابت و یا تضاد با موضوع فعالیت این انجمن باشد(به تشخیص و پیشنهاد کارگروه های تخصصی و تأیید هیئت مدیره)، در زمان کاندیداتوری و پس از آن؛ 
۱۲-  مدیرعامل (عضو هیئت مدیره و یا سهامدار باشد) و یا عضو رسمی هیئت مدیره و یا مالک (در مورد اعضاء حقیقی) و در مورد  شرکت های دولتی سرپرست یا مدیر واحد مرتبط، با معرفی نامه کتبی از هیئت مدیره شرکت مادر و عضو انجمن باشند 
تبصره ۱: کاندیداها باید درخواست خود را کتباً همراه مدارک لازم حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع به دبیرخانه تسلیم نمایند. کارگروه های تخصصی مدارک متقاضیان کاندیداتوری را حداکثر ظرف مدت ۳ روز بررسی و نتیجه را به هیئت مدیره گزارش می کند. هیئت مدیره حداقل ظرف مدت ۳ روز  نتایج را بررسی و به کاندیداها اعلام می کند. کاندیداها حداکثر ۲ روز قبل از تاریخ مجمع می بایست اعتراض خود را بصورت کتبی به دبیرخانه انجمن اعلام و رسید دریافت نمایند. به اعتراض های واصله به دبیرخانه بعد از مهلت معین و یا اعتراض شفاهی و تلفنی ترتیب اثر داده نخواهد شد؛
تبصره ۲: دریافت درخواست کاندیداتوری تا ۱۰ روز قبل از برگزاری هر نوبت مجمع ممکن می باشد.
تبصره ۳: حضور کاندیداها در مجامع الزامی است. عدم حضور شخص کاندیدا به منزله انصراف وی از کاندیداتوری است.

فرم کاندیداتوری بازرس