اطلاعیه ها
1398/12/10

اطلاعیه شماره 209- راه اندازی كمیته ویژه نمایشگاه ایران هلث در انجمن به منظور نظارت اجراییاطلاعیه شماره 209- راه اندازی كمیته ویژه نمایشگاه ایران هلث در انجمن به منظور نظارت اجرایی
  بدینوسیله به اطلاع مشاركت كنندگان محترم نمایشگاه ایران هلث می رساند، كمیته ویژه نمایشگاه ایران هلث به منظور نظارت بر امور اجرایی و رسیدگی به مشكلات احتمالی در انجمن تشكیل گردیده است.لذا مقتضی است، مسائل و مشكلات خود را در این خصوص به صورت مكتوب به دبیرخانه انجمن ارسال نمائید.
لازم به ذكر است كمیته مذكور در حال پیگیری و شفاف سازی علل تغییر قیمت نسبت به سال گذشته و سایر هزینه های جانبی از سوی مجری بوده و به زودی نتیجه منعكس خواهد شد. 

تبلیغات

ایران هلث صفحه اصلی