اطلاعیه ها
1398/07/08

اطلاعیه شماره 146- استعلام وضعیت ثبت محصولات در کشورهای هدف صادراتی
استعلام وضعیت ثبت شرکت ها و محصولات تولیدی در کشورهای هدف صادراتی 
  بدینوسیله حسب درخواست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مقتضی است نسبت به اعلام وضعیت آن شرکت در خصوص ثبت شرکت  و محصولات در کشورهای هدف صادراتی را با تکمیل جدول پیوست و ارسال آن تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/07/10 به دبیرخانه انجمن اقدام نمائید.