اخبار عمومی
1398/11/15

رصد کامل فروش ماسک در سطح عرضه سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی خبر داد:

  رصد کامل فروش ماسک در سطح عرضه 

  افزایش قیمت هرگونه ماسک و کالای پزشکی ممنوع است

 درخواست اعلام تخلفات از سوی مردم به تلفن ۱۹۰ وزارت بهداشت و معاونت های غذا و دارو دانشگاهها در سراسر کشور و یا ادرات سازمان تعزیرات حکومتی 

 شرح خبر
http://imed.ir/News/1/4441