1400/09/23

انتخابات هیئت مدیره دوره دوازدهم و بازرسین - نکته انتخاباتی 1طبق تبصره های 6-11 و 7-11 اساسنامه، هر یک از اعضا مجمع می تواند فقط وکالت (کتبی) حداکثر دو عضو دیگر دارنده حق رای را برعهده داشته باشد.