اطلاعیه ها
1400/06/22

اطلاعیه شماره 342- بخشنامه اداره کل تجهیزات پزشکی در خصوص کارمزد انتقال وجهبه اطلاع می رساند حسب ابلاغ بخشنامه اداره کل تجهیزات پزشکی، با توجه به اینکه در قیمت گذاری ریالی تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی، هزینه کارمزد انتقال وجه و تبدیل ارز رسمی محاسبه گردیده است، لذا دریافت ارز تحت عنوان "سایر" در پروفرما و ثبت سفارش جهت واردات کالای آماده تجهیزات و ملزومات پزشکی و یا قطعات ساخت و مواد اولیه آنها ممنوع می باشد.

بدیهی است در صورت تخلف از این بخشامه شرکت های مربوطه به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند گردید.

شرکت هایی که قبل از تاریخ این دستورالعمل تحت سرفصل "سایر" نسبت به دریافت ارز اضافه جهت کارمزد و یا انتقال وجه و یا تبدیل ارز دولتی اقدام نموده اند، می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ بخشنامه( 1400/06/22)، مبلغ ارز اضافه دریافتی را با شماره ثبت سفارش به فوریت به اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام نمایند.