عنوان شرکت نام مدیر عامل
مبتکران دنیای فردا محمد رضا آل آقا
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
تجهیزات
تجهیزات زیبایی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02122887456 02122849048 www.mdf-groups.com info@mdf-groups.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 دستگاه IPL
2 لیزرQswitch
3 لیزر تراپی (دیود لیزر)
4 دستگاه IPL+RF
5 الکتروسرجری