عنوان شرکت نام مدیر عامل
حریر نوین سپاهان حجت الله عنایتی
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
باند و گاز و پنبه
تلفن فکس وب سایت ایمیل
03135723088 031335723078 www.harir-novin.com harir.novin@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 باند زخم بندی ساده (پانسمان)
2 باند کنار بافته
3 گاز جراحی
4 لانگ گاز
5 گاز دندانپزشکی