عنوان شرکت نام مدیر عامل
هماس طب اسکندر عکاشه
حوزه فعالیت حوزه فعالیت دوم حوزه های فعالیت تخصصی
پزشکی
مصرفی
توانبخشی
تلفن فکس وب سایت ایمیل
02188742065 02188502349 Homastebco@gmail.com

لیست محصولات

ردیف نام محصول
1 پگ سرد و گرم
2 ساپورتهای ارتوپدی