ردیف عنوان شرکت حوزه فعالیت
1 افق صنعت مدیسا پزشکی
2 خدمات مخابراتی ارگ جدید پزشکی